گوشت ماهیان خاویاری

کل دور – تازه

شکاف دار ، سر و دم روشن ، به صورت جداگانه در جعبه فوم بسته بندی شده است

کل دور – تازه

شکاف خورده ، بدون سر و دم ، به صورت جداگانه در جعبه فوم بسته بندی شده است

کل دور – منجمد

شکاف دار ، بدون سر و دم ، به صورت جداگانه در کیسه های نایلون بسته بندی شده است